خدمات ما

۱ .بازنگری، طراحی و پیاده سازی مدیریت نگهداری دارایی ها و تدوین نظام نامه مربوطه

۲ .طراحی، بازنگری و استقرار نت پیشگیرانه بر اساس استاندارد EN13306

۳ .برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه کارخانجات تولیدی و صنعتی

۴ .انجام تعمیرات تخصصی خطوط تولید و جرثقیل های سقفی

۵ .طراحی ، مهندسی و ساخت قطعات مورد نیاز کارخانجات صنعتی

۶ .تهیه کتابچه تخصصی نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات صنعتی

۷ .انجام پروژه های بهینه سازی

۸ .مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات

۹ .بازرسی فنی جرثقیل های سقفی

۱۰ .نصب و راه اندازی خطوط تولید

۱۱ .انجام خودارزیابی های درون سازمانی بر اساس مدل جایزه ملی

۱۲ .تدوین اظهار نامه جهت شرکت در جایزه ملی تعالی نگهداری

۱۳ .ارزیابی فنی و شایستگی پرسنل در صنایع مختلف

۱۴ .پیاده سازی نظام ۵S(خانه داری صنعتی)