مطالب توسط ceo

,

نگهداری و تعمیرات

تعریف نگهداری و تعمیرات مطابق استاندارد EN13306 Maintenance: Combination of all technical, administrative and managerial actions during the life cycle of an item intended to retain it in or restore it to, a state in which it can perform the required function. نگهداری و تعمیرات: ترکیب همه اقدامات فنی و اجرایی و مدیریتی در طی […]

,

لزوم پیاده سازی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات

لزوم پیاده سازی سیستم‌های نگهداری وتعمیرات ( نت ) به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیراتِ خاصِ یک سازمان، می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تامین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان […]