جایزه ملی تعالی نگهداری

جایزه ملی تعالی نگهداری ایران فرآیندی است که طی آن همه  ساله به برترین سازمان های ایرانی حائز شرایط در بخش های مختلف (مطابق طبقه بندی جایزه ) که در زمینه ایجاد ، ارتقاء و نهادینه کردن فرهنگ نگهداری خود فعالیت های چشم گیری را انجام داده اند جوایز اعطا می گردد.

کارخانجات متقاضی میتوانند قبل از اقدام به ثبت نام در این جایزه با پر کردن فرم زیر نسبت به پیش ارزیابی و تعیین سطح خود توسط ارزیابان این شرکت اقدام نمایند .